Elektroniskais paraksts juridiskai personal loan

 

elektroniskais paraksts juridiskai personal loan

1.pants. 2008.gada 27.maijā parakstītais 1956.gada 19.maija Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) Papildprotokols par elektronisko pavadzīmi (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Elektroniskais paraksts juridiskai personal loan

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) Papildprotokolu par ...

1.pants. 2008.gada 27.maijā parakstītais 1956.gada 19.maija Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) Papildprotokols par elektronisko pavadzīmi (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.